National Boy Scout Uniforms: Spain


Figure 1.--.

The principal Spanish youth group is the Scouts. We have little historical information about scouting in Spain. We do not know, for example, when Spanish Scouting was founded. Presumably the Scouts were prohibited by Franco after the defeat of the Republic in favor of the Falange youth group. With the fall of Fascism, the Falange youth group disappeared and currently the Scouts are the only important Spanish youth group. As in many European countries, there is no one single Spanish Scout asociation. The Catalans have, for example, a separate association. There is also a separate association for Valencia. Hopefully Spanish readers will provide us some details about Spanish Scouting.

History

The principal Spanish youth group is the Scouts. We have little historical information about scouting in Spain. We do not know, for example, when Spanish Scouting was founded. Presumably the Scouts were prohibited by Franco after the defeat of the Republic in favor of the Falange youth group. With the fall of Fascism, the Falange youth group disappeared and currently the Scouts are the only important Spanish youth group. As in many European countries, there is no one single Spanish Scout asociation. The Catalans have, for example, a separate association. There is also a separate association for Valencia. Hopefully Spanish readers will provide us some details about Spanish Scouting.

Immigrant Scouting


Regions

Spain has a history of regionalism. We know of at least two regional Scout associations. As in many European countries, there is no one single Spanish Scout asociation. The Catalans have, for example, a separate association. There is also a separate association for Valencia. There may be more, such as in the Basque country.

Catalonia

As best HBU can figure out from the Catalan test here, two Catalan Scout groups, the Germanor Escolta de Catalunya and the Scouts de Catalunya, in 2001 decided to combine to form one single Catalan Scout association --Acció Escolta de Catalunya

Germanor Escolta de Catalunya i Scouts de Catalunya es fusionen amb l'objectiu de crear una nova entitat per a l'escoltisme català Acció Escolta de Catalunya. El 21 d'octubre de 2001 a Canyelles, el Garraf, l'Assemblea Nacional de Scouts de Catalunya i l'Assemblea General de Germanor Escolta de Catalunya vam aprovar el document ProjGECte eSColta, a partir del qual decidíem crear una nova associació juvenil que assumirà l'objectiu de continuar educant i formant infants i joves des de l'escoltisme.

Les assemblees de les dues associacions vam decidir posar fi als nostres projectes associatius per separat i emprenem un camí junts amb l'objectiu de poder oferir moltes més eines i recursos als caps escoltes i educadors i als més de 2.000 infants, adolescents i joves que sumarem entre totes dues entitats. El 21 d'octubre posàvem fi a més de vuit mesos de treball braç a braç i de debat intern sobre el model d'associació que volíem, tant des dels equips associatius com des dels propis agrupaments.

Catalanitat, pluralisme i fidelitat al mètode escolta: El sistema educatiu de l'associació continuarà inspirat en el mètode educatiu ideat per Robert Baden-Powell i fonamentat en el compromís a través de la llei i la promesa escoltes com a eines pedagògiques i de treball adaptades a la realitat catalana actual. L'associació es basarà en els fonaments de la catalanitat, el pluralisme i la fidelitat al mètode escolta.

"Acció Escolta de Catalunya continuarà les seves gestions per ser membre de la Federació Catalana d'Escoltisme i Guiatge (FCEG) mitjançant la qual podrà relacionar-se amb altres associacions del moviment escolta d'arreu del món."

Un llarg camí per recórrer: Acció Escolta de Catalunya, nom de la nova entitat, naixerà el proper 20 de gener de 2002 a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), moment en què es reunirà per primer cop l'Assemblea Nacional constituent i aprovarà els nous estatuts. Les dues associacions d'origen treballaran a partir d'ara per tal de confeccionar uns equips de treball que donin forma a l'entitat, i que permetin desenvolupar el document marc de la fusió, duent a terme el model de participació interna i externa proposat, desenvolupant el programa educatiu, concretant fins al detall la formació que l'associació vol per als seus educadors i caps escoltes, i complint els compromisos que l'associació ha assumit en el seu document marc amb la societat com a agent transformador de la mateixa societat.

Els nostres vincles: Amb la voluntat d'unir els esforços de l'escoltisme català, Acció Escolta de Catalunya continuarà les seves gestions per ser membre de la Federació Catalana d'Escoltisme i Guiatge (FCEG) mitjançant la qual podrà relacionar-se amb altres associacions del moviment escolta d'arreu del món. També estarà integrada dins la Federació d'Associacions de Scouts d'Espanya (Federació ASDE) a partir de la qual s'agermanarà amb les associacions escoltes de la resta de l'Estat i amb la qual mantindrà un lligam de col·laboració, intercanvi i participació. Acció Escolta de Catalunya aspira a ser membre del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya a partir de la propera Assemblea, a través de la qual es vol implicar amb el moviment associatiu juvenil assumint responsabilitats en la construcció de la societat civil.

Valencia

The Federació d'Escoltisme Valencia includes three diocean Scout associations in Vaklencia (Alicante, Castellón, and Valencia). The Federation is the educational movement serving children and youth in Valencia based on the principles of Scouting and the teachings of the Catholic Church. The Federation has a membership of 8,500 children, young people and adults grouped more in levels appropriate for their ages. The boys and girls of 8 to 21 years are developed and progressed discovering their natural and social surroundings, and learn, through the commitment and service, to exert personal and collective responsibilities. The Federación d'Escoltisme Valencia lends its support to the action of more than 100 local groups scouts that integrate the diocesanas associations, with the objective to become present between a greater number of Valencian young people. [La Federació d'Escoltisme Valencia agrupa a las tres asociaciones diocesanas de escultismo de la Comunidad Valenciana. Es un movimiento educativo al servicio de los niños y jóvenes valencianos, basado en los principios del escultismo y las enseñanzas de la Iglesia Católica. Forman parte de la Federación más de 8.500 miembros, niños, jóvenes y adultos agrupados en unidades que se adaptan a la edad: Los chicos y chicas de 8 a 21 años se desarrollan y progresan descubriendo su entorno natural y social, y aprenden, a través del compromiso y el servicio, a ejercer responsabilidades personales y colectivas. La Federació d'Escoltisme Valencia presta su apoyo a la acción de más de 100 grupos scouts locales que integran las asociaciones diocesanas, con el objetivo de hacerse presentes entre un mayor número de jóvenes valencianos.]

Scouting Philosophy

Scouting collaborates with the educative action of the family and the school responding to the specific necessities of the boys and the girls. The Drug addiction develops the self-esteem, the necessity to explore and to discover and desire to learn. Scputing is an alive movement where the young people are the protagonists. They work by means of projects chosen in agreement with its centers of interest, that adapt to the necessities of the young people and the society. Scouting achieves its purpose by means of activities of free time that contribute to physical, intellectual, social and spiritual the development of the young people. [El Escultismo colabora con la acción educativa de la familia y la escuela respondiendo a las necesidades específicas de los chicos y las chicas. El Escultismo desarrolla la autoestima, la necesidad de explorar y de descubrir y el deseo de aprender. El Escultismo es un movimiento vivo donde los jóvenes son los protagonistas. Trabajan mediante proyectos elegidos de acuerdo con sus centros de interés, que se adaptan a las necesidades de los jóvenes y la sociedad. El Escultismo consigue su finalidad mediante unas actividades de tiempo libre que contribuyen al desarrollo físico, intelectual, social y espiritual de los jóvenes.]

There are Scouts in more than 150 countries, and its membership surpasses 16 million worldwide. The universal Scout brotherhood allows the interchange between young people of different cultures, like expression of the opening, solidarity and the service to the others. It is an option to help the young people to grow and to obtain a greater understanding between the generations. For this mission the adult entertainers form and acquire a experience that will contribute to its own development. Scouting is, neither can be, exponent of a party nor of a political organization, which does not prevent to Scouts to participate actively in the life of its community, of the society where he or she lives and of their country. [Hay scouts en más de 150 países, y su número supera los 16 millones. La fraternidad universal scout permite el intercambio entre jóvenes de diferentes culturas, como expresión de la apertura, la solidaridad y el servicio a los demás. Es una opción para ayudar a los jóvenes a crecer y conseguir una mayor comprensión entre las generaciones. Para esta misión los animadores adultos se forman y adquieren una experiencia que contribuirá a su propio desarrollo. El Escultismo no es, ni puede ser, exponente de un partido ni de una organización política, lo que no impide a los scouts participar activamente en la vida de su comunidad, de la sociedad donde vive y de su país.]

In accord with the teachings of Baden Powell, its founder, Scouting is based on:
- a commitment, towards an ideal of life expressed by the promise and the Law Scout.
- the education by the action, harnessing the protagonism of the person and the grupo(al to propose, to choose, to plan, to make and to review its projects) and the practice of the democratic game with the distribution of responsibilities and decision making.
- the work in small groups, where each participant finds his place, makes a function makes specific and learns to take responsibility of the global task.
- a personal progress, as far as technical attitudes and forms to be related, abilities and knowledge. [De acuerdo con las enseñanzas de Baden Powell, su fundador, se basa en:
- Un compromiso, hacia un ideal de vida expresado por la promesa y la Ley Scout.
- La educación por la acción, potenciando el protagonismo de la persona y del grupo(al proponer, escoger, planificar, realizar y revisar sus proyectos) y la práctica del juego democrático con el reparto de responsabilidades y toma de decisiones.
- El trabajo en pequeños grupos, donde cada participante encuentra su lugar, realiza una función concreta y aprende a responsabilizarse de la tarea global.
- Un progreso personal, en cuanto a actitudes y formas de relacionarse, habilidades técnicas y conocimientos.]

Nature constitutes the ideal frame to discover the austerity, the creativity, and to develop to the imagination, proposing a constant challenge of overcoming.
- a spiritual dimension: The commitment to look for the spiritual sense of the life, beyond of the material realities.
- a social dimension: Participation in the development of the society, the respect to the dignity of the others and the integrity of natural means. Promotion of La Paz, the understanding and cooperation.
- a personal dimension: Acquisition of the sense of the personal responsibility and the capacity to express itself of a responsible way. [La vida en la naturaleza constituye el marco ideal para descubrir la austeridad, la creatividad, y para desarrollar la imaginación, proponiendo un reto constante de superación.
- Una dimensión espiritual: El compromiso de buscar el sentido espiritual de la vida, mas allá de las realidades materiales.
- Una dimensión social: Participación en el desarrollo de la sociedad, en el respeto a la dignidad de los demás y a la integridad del medio natural. Promoción de la paz, de la comprensión y de la cooperación.
- Una dimensión personal: Adquisición del sentido de la responsabilidad personal y de la capacidad de expresarse de una manera responsable.

The young people and adults adhere freely and of disinterested form to Scouting. Scouts are a movement that educates in agreement with the lessons and the life of the Catholic Iglésia, opened to all the young people without distinction of race, beliefs or social condition. Defense of the rights of the immigrants. Integration of discapacitados. Projects of international cooperation. Education for La Paz. The coeducation The education in the health. Prevention of the drug addictions. Acquisition of attitudes and aptitudes for the adult life. The democratic values. Actions of forest repoblación. Fields of ecological monitoring. Environmental average education. Animating the life of the community. Being Young Church Assuming the Christian commitment Doing projects for the poorest [Los jóvenes y adultos se adhieren libremente y de forma desinteresada al Escultismo. Somos un movimiento que educa de acuerdo con las enseñanzas y la vida de la Iglésia Católica, abierto a todos los jóvenes sin distinción de raza, creencias o condición social. Defensa de los derechos de los inmigrantes. Integración de discapacitados. Proyectos de cooperación internacional. Educación para la paz. La coeducación La educación en la salud. Prevención de las toxicomanías. Adquisición de actitudes y aptitudes para la vida adulta. Los valores democráticos. Acciones de repoblación forestal. Campos de vigilancia ecológica. Educación medio ambiental. Animando la vida de la comunidad. Siendo Iglesia Joven Asumiendo el compromiso cristiano Haciendo opción por los más pobres

Gender

Most Spanish Scout groups are coeduactional. We are not sure just when this trend began.

Levels

HBU is not sure at this time how consistent the various Spanish Scout associations are about the levels of Scouting. One group reports the following levels:

Colonia de Castores

This appears to be comparable to Beavers and is for children 6-7 years of age.

Manada Seeonee

This appears to be comparable to Cubs and is for children 8-10 years of age.

Tropa Scout Mascarón

This appears to be comparable to Scouts and is for children 11-14 years of age.

Unidad Esculta Xanon

This appears to be comparable to Explorers and is for youth 15-17 years of age.

Clan Rover Deneb

This is for young adults 18-21 years of age.

Scouters (Kraal)

This is for adult Scouters.

Associations

We have only limited information on Spanish Scout associations at this time. We think that there are several associations, but cannnot yet confirm this. One association appears to be the coed association, the Guias y Scouts de Europe, meaning the Guides and Scouts of Europe. Hopefully Spanish readers will tell us more about the Spanish associations.

Uniform

I believe that there were substantial differences among the different Scout associations as to the uniforms.HBU


Navigate the Historic Boys' Uniform Chronology Pages:
[Return to the Main chronologies page]
[The 1900s] [The 1910s] [The 1920s] [The 1930s] [The 1940s] [The 1950s] [The 1960s] [The 1970s] [The 1980s] [The 1990s] [The 2000s]Navigate the Historic Boys' Uniform Web Site:
[Return to the Main European National Scout Page]
[Return to the Main Spanish country page]
[Activities] [Biographies] [Chronologies] [Countries] [Essays] [Garments] [Organizations] [Religion] [Other]
[Introduction] [Bibliographies] [Contributions] [FAQs] [Questions] [Unknown images] [Boys' Uniform Home]Navigate the Historic Boys' Uniform Web organizatiion pages:
[Boys' Brigade] [Camp Fire] [Hitler Youth] [National] [Pioneers] [Royal Rangers] [Scout]Created: February 13, 2002
Last updated: 11:32 PM 10/4/2005